תושבים יקרים

משבר הקורונה הביא אתו, לצערנו, משבר כלכלי אשר השפיע ומשפיע גם על משק הבית המשפחתי. במסגרת וועדת חריגים הפועלת במועצה משנת 2017, באחריות המחלקה לשירותים החברתיים, כל תושב אשר זקוק לסיוע כלכלי על פי הנוהל המפורט למטה, יכול לפנות על פי ההנחיות.

מי יכול לפנות להגשת בקשה לוועדת חריגים?

הקריטריונים לזכאות לסיוע לתושב על פי נוהל וועדת חריגים (יש לעמוד בכל הקריטריונים שלהלן במצטבר):

  1. הפונה הוא תושב המועצה הרשום במרשם האוכלוסין.
  2. הפונה משתייך לאחד מקהלי היעד הבאים: אזרחים ותיקים, חולים כרוניים, הורים עצמאיים, אנשים עם מוגבלויות, חולים סופניים, נזקקים ("נזקק, הוא מי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו  או מי שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי"), הורים לקטין המשתייך לאחד מהקהלים הנ"ל.
  3. סיבת ההפניה לוועדת יכולה להיות אחת מהבאות: קיומם של צרכים שנותרו ללא מענה על ידי משרד הרווחה או כל מוסד ממשלתי אחר, היעדר יכולת לקבל תמיכה קהילתית ו/או משפחתית, קורות אסון או תאונה בלתי צפויים בארץ או בחו"ל, הימצאות בסכנת חיים, הימצאות במשבר כלכלי. ניתן להגיש בקשה לסיוע בגין תשלומים עבור התא המשפחתי כגון: רכישת מזון, תשלומי חינוך, חשמל,מים, גז וכד'.

אופן הגשת הבקשה:

הפניה לוועדת חריגים מתקבלת ומטופלת ע"י עובד/ת סוציאלי/ית במחלקה לשירותים חברתיים.

  1. על הפונה למלא את טופס הבקשה לוועדה (המצורף בזאת) יש לצרף לבקשה את כל המסמכים ו/או אסמכתאות המעידים על מצבו הכלכלי, הרפואי או המשפחתי על פי הצורך אשר בגינו נדרש הסיוע.
  • תלושי שכר, תדפיסי עובר ושב וכד של של שלושת החודשים האחרונים
  • במידה ומקבלים קצבה כלשהי מביטוח לאומי יש לצרף דוח מביטוח לאומי
  • לעצמאים: דיווח מע"מ 3 חודשים אחרונים
  • לעוסק פטור: אסמכתאות על ירידה בהכנסהף ביטול הזמנות, השוואה לשנה קודמת וכד 
  1. לחתום על הצהרת הפונה כי אינו מקבל סיוע מגוף אחר עבור הצורך בגינו הוגשה הבקשה, ולצרף אישורים המעידים על עמידתו של הפונה בקריטריונים המפורטים למעלה.

שמירת סודיות ופרטיות נדרשת כמתחייב.

יש למלא את טופס הבקשה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. 

טופס מקוון - ניתן למלא את הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים

טופס הגשת הבקשה להורדה

את כל המסמכים ניתן לשלוח למייל : oshrit@ma-tamar.co.il או לפקס :08-6688899

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לעו"ס אושרית מזוז, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בנייד: 050-2104131.

מועד להגשת הבקשה:

הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה בהתאם למספר הפונים המגישים בקשות לסיוע

בעקבות משבר הקורונה, השנה הוועדה תתכנס לדון בפניות לסיוע מאמצע חודש מאי 2020 עד סוף חודש יוני 2020.

הסכום המקסימלי לסיוע לכל  פונה הינו עד 5,300 ₪.

מועד סופי להגשת הבקשות לסיוע הינם עד 01/09/20 * הארכת המועד תיבחן בהתאם לנסיבות.

כל האמור בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.

בברכה,

עו"ס אושרית מזוז

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים