ריכוז החריגות ופעולות מתקנות במפעלים בהתייחס לפיקוח של היחידה הסביבתית מנותח בדוחות הרבעוניים.

היחידה הסביבתית מבצעת דגמי פתע בארובות המפעלים על מנת לוודא עמידתם בערכי הסף לפי היתרי פליטה. הקבצים המצורפים הינם תוצאות הדגימות של מזהמים שונים.

 

 

איכות האויר