היחידה הסביבתית מבצעת דגמי פתע בארובות המפעלים על מנת לוודא עמידתם בערכי הסף לפי היתרי פליטה. הקבצים המצורפים הינם תוצאות הדגימות של מזהמים שונים.

 

 

איכות האויר