תפקיד המחלקה הוטרינרית לפעול מחד לשמירה על בריאות הציבור ומאידך לקדם את רווחת בעלי החיים ושמירה על זכויותיהם. 

להוביל לאיזון בין הסביבה וחיות הבר לישובים וחיות הבית ולקדם חינוך בנושאים הרלוונטיים.

המחלקה פועלת ליזום ולפקוח על מבצעי "עקר-החזר" לחתולים חסרי הבית במתחמי התיירות, התעשייה והיישובים לטיוב חייהם של החתולים וצמצום אוכלוסייתם.

עיקר תחומי אחריותו של וטרינטר רשותי :

  1. ניהול היחידה הווטרינרית.
  2. פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
  3. פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית )מכירה, שיווק,החזקה, הובלה, אכסון וייצור(.
  4. חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.
  5. פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
  6. ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
  7. קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

אגרת בנושא וטרינריה

יעל ניסים
וטרינרית
08-6688878