ארנונה 2020 - מידע לתושב בנושא ארנונה 

בימים אלו מועצה מבצעת מדידת נכסים כדי להתאים את חיובי הארנונה למצב הקיים, באופן שתתקבל תמונה עדכנית ואמיתית של הנכסים הקיימים בישובים. במסגרת המדידות מבוצע אימות של נתוני ארנונה מתוך מטרה לקבוע שומה על פי השטח והסיווג האמיתי של הנכס ובהתאם לצו הארנונה של המועצה. לאחר המדידה מקבל כל מחזיק בנכס הודעת חיוב הכוללת פירוט מדויק של כל השטחים החייבים בארנונה וסיווגם לפי צו הארנונה.

להלן מידע בסוגיות מרכזיות הקשורות עם חיובי הארנונה שיסייעו להבנת הנושא.

(המידע מובא לנוחותך. הנוסח המחייב הוא זה שמופיע בהוראות הדין הרלוונטיות)

מהי ארנונה ?

ארנונה כללית היא מס המוטל עפ"י החוק על המחזיקים בנכס שהוא דירת מגורים, שטח עסקים, שטח צימר, שטח חקלאי או בכל נכס בנוי אחר וכן על המחזיקים בקרקע תפוסה או אדמה חקלאית. הארנונה מחושבת כמכפלה של שטח הנכס לחיוב התעריף למ"ר לשנה. בכל שנה נקבע שיעור עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת ביחס לכלל הרשויות המקומיות, על פי נוסחה הקבועה בדין. בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעים שיעורי התעריפים המזעריים והמירביים של סוגי השימושים השונים. מליאת המועצה מאשרת כל שנה את צו הארנונה, וקובעת את התעריפים על פי סוגי המבנים, הנכסים והשימושים השונים.

על מי מוטל תשלום הארנונה ?  

מחזיק הנכס הוא זה שעליו מוטלת הארנונה, לעניין זה מחזיק בנכס הוא מי שלו הזיקה הקרובה ביותר לנכס. מכך, שארנונה יכולה להיות מוטלת על הבעלים של הנכס, שוכר את הנכס או על המשתמש הבלעדי או העיקרי בנכס. אם הנכס ריק או פנוי, בעליו הוא מי שיחשב למחזיק בנכס.

כיצד נקבע חיוב הארנונה ?

הארנונה הינו חיוב שנתי (מ- 1 בינואר עד ה- 31 בדצמבר) ונקבע כמכפלה של התעריף למטר רבוע בשטח הנכס. התעריף נקבע בהתאם לתחום ישוב, סוג הנכס, השימוש ושטח הנכס.

     "תחום ישוב" – נכסים המצויים בתוך תחומי ישובים מוכרזים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תחום ישוב 

     מוכרז שמשמעו תחום היישוב המוכרז ולא השטח המוכרז של הישוב.

     "סוג הנכס כגון" - מגורים, משרדים ומסחר, תעשיה וכו' .

    "השימוש" – השימוש שנעשה בנכס בפועל.

    "שטח הנכס" – שטח הנכס נקבע בהתאם הכללים הקבועים בצו המיסים.

     שיטה שבה מודדים את שטח הנכס היא "ברוטו - ברוטו" – קירות פנים, קירות חוץ והשטחים המשותפים.

מפרט המדידה המלא והתעריפים מופיעים בצו הארנונה של המועצה 

תנאי תשלום

חיוב ארנונה במועצה מתבצע מידי חודשיים. עם זאת ניתן לשלם שובר שנתי מראש ועד ה- 31 לינואר של אותה שנת המס. את התשלומים ניתן לבצע באמצעים שונים, כמפורט להלן:

  • בהוראת קבע (בבנק או בכרטיס אשראי)
  • באתר האינטרנט של המועצה (באמצעות כרטיס אשראי)
  • בתשלום בבנק הדואר ובסניפי הבנקים
  • בטלפון באמצעות כרטיס אשראי (טלפון: 08-6688856/5)
  • במזומן או המחאות בקופת המועצה

ממתי מתחילים לשלם ארנונה ?

על פי חוק, חובת תשלום הארנונה במועדה חלה על ה "מחזיק" בנכס. על כן, עם סיום הבניה ו/או תחילת השימוש בנכס, המוקדם מביניהם (לא מותנה בקיומו של טופס 4), או במקרה של חלופי מחזיקים בנכס, יש להודיע למחלקת הגביה בכתב (ניתן גם במייל gvia@ma-tamar.co.il) בצירוף לחוזה קניה/מכירה/שכירות (בהתאם למקרה).

השכרת בית –

תושב המשכיר בית שבבעלותו לתקופה של שנה ומעלה ומעוניין שתשלום הארנונה יחול על שוכר הבית, יודיע למחלקת הגביה של המועצה בכתב / במייל בצירוף צילום חוזה שכירות חתום, צילום תעודת הזהות של השוכר וטופס החלפת מחזיקים*. העברת החיוב על שם השוכר תחול רק מיום קבלת החוזה במחלקה ובתנאי שבעת קבלת הפניה החוזה תקף ל-12 חודשים לכל הפחות.

מכירת בית –

תושב המוכר בית, ישלח פניה בצירוף העתק חוזה מכירה חתום ובצירוף טופס החלפת מחזיקים* על המכירה והעברת החזקה לקונה. העברת החיובים יבוצעו החל מיום קבלת הפניה במועצה בהתאם לנוהל.

הודעה על שינוי חזקה ו/או מצב המבנה –

בעל עסק, חקלאי או כל בעל נכס אחר, מתבקש ליידע מידית את מחלקת הגביה ע"י טופס החלפת מחזיקים* על כל שינוי החל בחזקה על המבנה או על שטחי חקלאות כגון: העברת בעלות, מכירה, פינוי ציוד והעברת המבנה ליישוב וכדומה. פניות הנושא יטופלו אך ורק מיום קבלתן במועצה ולא יחולו רטרואקטיבית. מבנה הפועל רק חלק מימות השנה יחויב בארנונה על כל השנה. 

את הטופס ניתן לקבל במחלקת הגביה של המועצה או להורידו כאן

מי זכאי להנחה בארנונה ?

הנחות בארנונה ניתנות לתושבי המועצה בשיעור המרבי שהחוק מאפשר בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מליאת המועצה. את הטפסים להגשת בקשה להנחה וכן את הקריטריונים להנחה המתעדכנים ומפורסמים מידי שנה, ניתן לקבל במחלקת הגביה של המועצה או להורידם כאן

הנחה בארנונה תקפה לשנה כספית קלנדרית אחת ועל כן בקשה להנחה יש להגיש בתחילת כל שנה (למעט זכאים להנחה המופיעים ברשימות משרד הבטחון).

הנחה יכולה להינתן רק לזכאי עבור דירה שבה הוא מתגורר בפועל ובתנאי שהזכאי רשום במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה רשום על שמו או על שם בת זוגו.

זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

בקשות להנחה יש להגיש לכל המאוחר ביום 1/08 של אותה שנת המס וההחלטה בבקשה תינתן עד ליום 31/12 של אותה שנת המס.

מתי וכיצד מגישים השגה ?

מיום קבלת הודעת השומה באפשרותו של כל תושב לפנות אל מנהל הארנונה, מר עידן שילמן, בכתב או בכתובת: gvia@ma-tamar.co.il ולהגיש השגה בתוך תשעים יום מיום קבלת הודעת החיוב. במסגרת ההשגה יכול התושב לעלות את כל הטענותיו כנגד החיוב בהתאם לקבוע בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976.

נישום הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה בפני וועדת הערר לענייני ארנונה.

השגה, ערר וערעור יוגשו ויידונו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976.

איך יוצרים אתנו קשר ?

קבלת קהל במחלקת הגביה:

ימים א'-ה'             9:00 – 15:00

טבלת אנשי קשר - גבייה
שם תפקיד טלפון מייל
אולגה קז'דן מנהלת גבייה 08-6688856 Gvia@ma-tamar.co.il
איילת זוהרי פקידת גבייה 08-6688855 Gvia@ma-tamar.co.il
ויקטוריה צרטקוב פקידת גביה 08-6688903 Gvia@ma-tamar.co.il