1. שונות
  1. הצגה או מכירת סחורה מחוץ לעסק  תותר רק אם התקבל לכך אישור מראש מאת ראש המועצה או מי מטעמו.
  2. הוצאת שולחנות וכסאות תהיה בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013, סעיף 30, בכפוף למתן היתר ועל פי תנאיו ובכפוף לתשלום כקבוע בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.
 2. רוכלות
  1. רוכלות בתחומי המועצה תותר רק בירידים, פסטיבלים חגים ומועדים ולאחר קבלת אישור לכך מאת ראש המועצה.
  2. המבקש לעסוק ברוכלות, יגיש בקשה מפורטת למחלקת רישוי עסקים במועצה לקבלת אישור למיקום וסוג הרוכלות.
  3. תקופת אישור הרוכלות תהיה נקובה בתאריכים ולא תותר רוכלות באופן קבוע.
  4. אזור הדוכן יישמר נקי בכל עת.
  5. לא תאושר הצבת הדוכן ללא תשלום אגרה מראש, בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013, סעיף 79 ובתוספת הרביעית לחוק זה .
 3. נגישות
  1. מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
  2. מבקש הרישיון יגיש למועצה תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות. מבקש הרישיון יפעל בהתאם להוראות המועצה בעניין זה.