איכות סביבה

 1. שפכים נוזליים שמקורם במי ים המלח כמו: מי שטיפת מסנני חול (המשמשים לסינון מי ים המלח), מי בריכות גופרית, מים משיקוע בוץ בספא, מי ריענון מחליף יונים וכן כל זרם אחר שיאושר על ידי אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, לא יוזרמו למערכת הביוב הציבורי, אלא יוזרמו לים המלח בכפוף לקבלת  היתר הזרמה לים מאת המשרד להגנת הסביבה ועמידה בתנאיו או לכל יעד אחר מאושר על פי כל דין לקליטת השפכים האמורים.
 2. בוץ ממפריד בוץ יפונה לאתר מורשה על פי כל דין. קבלות ואישורי פינוי יועברו למועצה ויישמרו בעסק למשך שנתיים.
 3. מי רכז מאוסמוזה הפוכה, מי ריקון בריכה ונקז מגדלי קירור יוזרמו לאתר מאושר על פי כל דין בתאום עם היחידה הסביבתית.
 4. עסק אשר נמצא כגורם ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו, יידרש לבצע סקר פליטות וריחות. סקר זה יבוצע בהתאם לדרישות  במסמך "מדריך לטיפול במפגעי ריח המשרד להג"ס יוני 2013" ועדכוניו מעת לעת) " ויועבר לידי היחידה הסביבתית.
 5. בעל העסק ייתכן ויידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל פי החלטת היחידה לאיכות הסביבה שתתקבל על סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר.
 6. עסק אשר נמצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, יידרש לבצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש במבנה לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות למבנה  על פי תוכנית שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
 7. ככל שיהיה צורך בכך, בעל עסק יידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק, זאת בהתאם  לנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית.
 8. ציוד פולט רעש כגון מפוחים ומזגנים יותקן בהתאם לתקנים ישראליים רלוונטיים ויתוחזק באופן אשר ימנע מטרדי רעש כתוצאה מהפעלתם.
 9. מפעלים באזור תעשייה כללי - מישור רותם וים המלח ידרשו להפעיל מערכי ניטור סביבתיים אלא אם קבלו פטור לכך מאת היחידה הסביבתית. מערכים אלו יופעלו ויתוחזקו בהתאם להנחיות הממונה  למערכות ניטור לפי חוק אוויר נקי. מערכי הניטור ישדרו נתונים באופן רציף  למערך בקרה ביחידה הסביבתית. אופן החיבור והשידור יהיו  בהתאם לדרישות היחידה הסביבתית ודרישות הממונה כאמור. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית  והממונה  יוספו תחנות ניטור ו/או מכשירי ניטור למזהמים העלולים להיפלט מהעסק.
 10. מפעלים באזור תעשייה כללי - מישור רותם  וים המלח, במידה ויידרשו על ידי היחידה הסביבתית והממונה על פי חוק החומרים המסוכנים, יפעלו  להפעיל מערכי ניטור לחומרים מסוכנים, על גדרותיהם,  לצורך התראה על אירועי חומרי מסוכנים אפשריים ולשדר נתונים למערך הבקרה האזורי ביחידה הסביבתית, בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית  והממונה, הם אף  יוסיפו תחנות ניטור ו/או מכשירי ניטור לחומרים מסוכנים העלולים להיפלט מהעסק.
 11. ניטור בארובות – מפעלים אשר ידרשו בהיתרי פליטה לבצע ניטור רציף בארובות, יעבירו את נתוני הניטור למערך הבקרה האזורי ביחידה הסביבתית בהתאם לדרישות ההיתר.
 12. העברת מידע לבקשה לרישיון עסק, באזור תעשייה כללית, באשר למקורות פליטה לאוויר, יועברו גם היחידה הסביבתית. המידע יכלול את הנושאים הבאים:
  1. מיקום ארובות.
  2. גובה ארובות והתאמתו ל TALUFT  2002,  כולל הצגת חישובים.
  3. נתונים על מתקני קצה לטיפול בפליטות לאוויר הכוללים מפרטים של מתקני הקצה, יעילותם להפחתת פליטות והתחייבות יצרן לעמידה באמות המידה הנדרשות עבור המזהמים השונים.
  4. הערכה/חישובים של קצבי פליטה של מזהמים.
 13. בעל עסק יאפשר לנציגי המועצה ו/או היחידה הסביבתית לבצע  דגימות בארובותיו בכל עת בה יידרש ויסייע למועצה ו/או היחידה סביבתית בביצוע משימה זו. בעל העסק יציג בפני נציגי מועצה ו/או היחידה סביבתית את כל הנתונים הנדרשים ויוודא כי הארובות כוללות פתחי דיגום ומרפסות על פי דין לרבות דיני תכנון ובנייה, בהתאם לנוהל דיגום ארובות של המשרד להגנת הסביבה.
 14. מפגעי אסבסט - כל עסק אשר יש בו אסבסט צמנט, יידרש לבצע סקר  אסבסט,  על ידי סוקר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011 -. יישום המלצות הסקר ירוכז לתוכנית טיפול שתאושר ע"י היחידה הסביבתית.
 15. אסבסט צמנט ו/או פריך יפונה על פי כל דין. לא יחל פינוי אסבסט לפני שהוצגה בפני היחידה הסביבתית אישור מאת הוועדה הטכנית לטיפול באסבסט. בסיום העבודות יוצג בפני היח"ס אישור בדבר סיום עבודה.
 16. חל איסור על שימוש כל שהוא באסבסט פריך – קיים או חדש, בעסק.