חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן, ביום 29.5.1999. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב ישראלי, לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק.

החוק קובע את מינויו של ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור מקרב עובדי הרשות, שיטפל בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות חוק זה.

סעיף 7 לחוק, קובע את נוהל הגשת הבקשות ואופן הטיפול בהן; בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

לרשות ניתן פרק זמן של עד שלושים ימים, כדי להודיע למבקש המידע מה הוחלט לגבי בקשתו, אך ניתן להאריך פרק זמן זה בשלושים ימים נוספים. במקרים בהם היקף החומר נרחב או מורכב, תיתכן הארכה נוספת, אשר לא תעלה על שישים ימים.

ככלל, הרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון, בין היתר, בטחון המדינה, פגיעה בפרטיות, שיבוש תפקוד תקין של הרשות, הגנה על סודות מסחריים וכד'.

החוק מטיל על הרשות מספר חובות נוספים:

העמדת מידע לרשות הציבור, במקום ובאופן שנקבע בתקנות, בדבר מידע תמציתי על תפקיד הרשות, וכן על דרכי ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות, כנהוג ברשות עצמה. (סעיף 4 (ב) לחוק ).

פרסום דו"ח שנתי, הכולל מידע על אודות פעילות הרשות ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה. הדו"ח יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות, אולם הוא רשאי גם לפרסמו בנפרד. (סעיף 5 (א) לחוק).

פרסום ההנחיות המנהליות הכתובות של הרשות, שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. (סעיף 6(א) לחוק).

פרסום חוקי העזר של הרשות. (סעיף 6 (ג) לחוק).

פרסום מידע הנוגע לאיכות הסביבה שברשותה (סעיף 6א (א) לחוק)

פרטי הממונה על חוק חופש המידע - גב' סיגלית שקד

סיגלית שקד
ממונה על חוק חופש המידע
08-6688823

 

נוסח החוק והתקנות

טופס מקוון לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

1
סוג המידע המבוקש
2
פרטים
3
פרטי המידע
4
התחייבות

לכבוד: הגב' סיגלית שקד

הממונה על חוק חופש המידע

סוג המידע המבוקש * שדה חובה

האם את/ה מייצג אדם או גוף אחר? * שדה חובה
 
 

מבקש לקבל מידע במסגרת חוק חופש המידע

שם הממונה: גב' סיגלית שקד

דוא"ל: sigalit@ma-tamar.co.il

טלפון: 08-6688823

הסברים לאופן הגבייה:

  1. אגרת בקשה  - (למעט מידע על המבקש עצמו), תשולם עם הגשת הבקשה  (20 ₪) (נכון ל-1/4/14).
  2. אגרת טיפול - לפי 30 ₪  לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה השלישית. (חיוב עבור מידע על המבקש עצמו - החל מהשעה החמישית).
  3. אגרת הפקה - הפקת מידע בכתב - לפי 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או – 2.5 ₪  לדיסקט מחשב שנמסר. היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

את האגרה ניתן לשלם:

  1. הפקדה לחשבון: בנק לאומי סניף 921 מספר חשבון 695700/25  לפקודת המועצה האזורית תמר.
  2. משלוח המחאה בדואר לפי הכתובת : מועצה אזורית תמר, נווה זוהר, ד.נ. ים המלח 86910, לידי הממונה על חוק חופש המידע.
    את האישור הפקדה, תוך ציון נושא הבקשה לשלוח אלינו בפקס 6688923 -08 או בדוא"ל sigalit@ma-tamar.co.il,או לצרף כאן בשדה המיועד לכך:

עם קבלת התשלום יחל הטיפול בבקשתך.

א. הריני מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, במידה ושיעורן יגיע עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.

ב. ידוע לי כי אם במהלך הפעולות הכרוכות באיתור המידע יהיה לך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ש"ח, תהא רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

ג. ידוע לי כי לאחר שהודעת לי שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש"ח, לא תמשיך בטיפול בבקשה עד שאודיע לך על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות, לפי הנדרש.

ד. ידוע לי כי גם אם בקשתי תיענה בשלילה או תיענה חלקית או בשינויים, לא אהיה זכאי להחזר אגרת הבקשה.

ולראייה באתי על החתום:

Browser not supported

קישורים למאגרי מידע רלוונטיים:

קישור לאתר משרד הפנים

קישור לאתר משרד המשפטים