להלן תאריכי ישיבות מליאת המועצה המתוכננות לשנת 2019 אשר תתקיימנה בדרך כלל ביום ראשון האחרון בסוף כל חודש.

במידה ויהיו שינויים במועדים המתוכננים,  נעדכן בנפרד.

סדר היום יופץ סמוך למועד הישיבה.

יום בשבוע

תאריך

מס' ישיבה

נושאים לדיון:

יום א'

26/01/2020

מועצה 1

 

יום א'

01/03/2020

מועצה 2

 

יום א'

29/03/2020

מועצה 3

הרמת כוסית לרגל חג הפסח (ערב חג חל ב- 8/4/2020)

דיון בדו"ח רבעון 4 לשנת 2019

יום א'

26/04/2020

מועצה 4

דיון שנתי בדו"ח תלונות הציבור.

יום א'

31/05/2020

מועצה 5

דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2020.

אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים.

יום א'

28/06/2020

מועצה 6

עדכן תקציב מספר 1 לשנת 2020

שלא מן המניין 1

אישור היטל המיסים 2021

יום א'

26/07/2020

מועצה 7

 

יום א'

13/09/2020

מועצה 8

דיון ואישור דו"ח הכספי השנתי ובדו"ח המפורט לשנת 2019.

דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הועדה לענייניי ביקורת.

יום א'

25/10/2020

מועצה 9

אישור דו"ח חצי שנתי לשנת 2020.

דו"ח הועדה לאיכות הסביבה.

יום א'

29/11/2020

מועצה 10

אישור תקציב ועדים מקומיים.

דיון בדוח רבעון 3 לשנת 2019.

 

27/12/2020

מועצה 11

 

יום א'

שלא מן המניין 2

דיוני תקציב לשנת 2020 והצעת תקציב לשנת 2021

עדכון תקציב מספר 2 שנת 2020

 

 
 

הערה: בחודש אוגוסט לא תתקיים ישיבת מועצה.