להלן תאריכי ישיבות מליאת המועצה המתוכננות לשנת 2021 אשר תתקיימנה בדרך כלל ביום ראשון האחרון בסוף כל חודש.

במידה ויהיו שינויים במועדים המתוכננים,  נעדכן בנפרד.

סדר היום יופץ סמוך למועד הישיבה.

יום בשבוע תאריך מס' ישיבה נושאים לדיון:
  24/01/2021 מועצה 1  
יום א' 21/02/2021 מועצה 2  
יום א' 21/03/2021 מועצה 3 הרמת כוסית לרגל חג הפסח (ערב חג חל ב- 27/3/2021)
דיון בדו"ח רבעון 4 לשנת 2019
 
יום א' 25/04/2021 מועצה 4 דיון שנתי בדו"ח תלונות הציבור.
יום א' 30/05/2021 מועצה 5  
דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2021.
אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים.
יום א' 27/06/2021 מועצה 6 עדכן תקציב מספר 1 לשנת 2021
שלא מן המניין 1 אישור היטל המיסים 2022
יום א' 25/07/2021 מועצה 7  
יום א' 29/08/2021 מועצה 8 דיון ואישור דו"ח הכספי השנתי ובדו"ח המפורט לשנת 2020.
דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הועדה לענייניי ביקורת.
הרמת כוסית לרגל ראש השנה שחל ביום 06/09/2021
  17/09/2021 מועצה 9 אישור דו"ח חצי שנתי לשנת 2021.
דו"ח הועדה לאיכות הסביבה.
יום א' 21/11/2021 מועצה 10 האצלת סמכויות ועדים מקומיים.
אישור תקציב ועדים מקומיים.
דיון בדוח רבעון 3 לשנת 2020.
יום א' 26/12/2021 מועצה 11 דיוני תקציב לשנת 2021 והצעת תקציב לשנת 2022
שלא מן המניין 2 עדכון תקציב מספר 2 שנת 2021

 

הערה: בחודש אוגוסט לא תתקיים ישיבת מועצה.