להלן תאריכי ישיבות מליאת המועצה המתוכננות לשנת 2021 אשר תתקיימנה בדרך כלל ביום ראשון האחרון בסוף כל חודש.

במידה ויהיו שינויים במועדים המתוכננים,  נעדכן בנפרד.

סדר היום יופץ סמוך למועד הישיבה.

יום בשבוע תאריך מס' ישיבה נושאים לדיון:
יום א' 30/01/2022 מועצה 1  
יום א' 27/02/2022

מועצה 2

 • דיון בדו"ח רבעון 4 לשנת 2021.
 • דיון ואישור דו"ח כספי שנתי ודוח מפורט לשנת 2020 (מותנה בהגשת הדיווח הסופי עם משרד הפנים).
יום א' 27/03/2022 מועצה 3
 •  דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הוועדה לענייני ביקורת (מותנה בהגשת הדיווח הסופי עם משרד הפנים.)
 • הרמת כוסית לרגל חג הפסח (ערב חג חל בתאריך 25/04/2022 יום א'). 
  01/05/2022 מועצה 4
 • דיון שנתי בדו"ח תלונות הציבור.
 • דיון בדוח רבעון 1 לשנת .2022
יום א' 29/05/2022 מועצה 5
 • אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים.
 • אישור דוחות כספיים גופי סמך.
יום א' 26/06/2022 מועצה 6
 • עדכן תקציב מספר 1 לשנת .2022
שלא מן המניין 1
 • אישור היטל המיסים 2023
יום א' 31/07/2022 מועצה 7  
יום א' 11/09/2022 מועצה 8
 • הרמת כוסית לרגל ראש השנה שחל ביום .25/09/2022
 • אישור דו"ח חצי שנתי לשנת 2022
יום א' 30/10/2022 מועצה 9
 • דו"ח הועדה לאיכות הסביבה.
 • האצלת סמכויות ועדים מקומיים.
 • אישור תקציב ועדים מקומיים.
יום א' 27/11/2022 מועצה 10
 • דיון בדוח רבעון 3 לשנת .2021
 • דיווח בנושא תיקי השקעות.
 • דיון ואישור דו"ח הכספי השנתי ובדו"ח המפורט לשנת 2021 (מותנה בהגשת הדיווח הסופי עם משרד הפנים.)
יום א' 25/12/2022 מועצה 11
 • דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הועדה לענייניי ביקורת   (מותנה בהגשת הדיווח הסופי עם משרד הפנים.)
שלא מן המניין 2
 •  עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2022.
 • הצעת תקציב לשנת 2023.

הערה: בחודש אוגוסט לא תתקיים ישיבת מועצה.