המחלקה אחראית טיפול ברישוי בניה עד למתן היתרי בניה. לצד הוועדה המקומית לרישוי בניה פועלים יועצים חיצוניים - יועצת משפטית (קבועה), יועצי תנועה, בניה ירוקה, תכנון סביבתי ונגישות, שמאים ומודדים בהתאם לצורך.

הוועדה פועלת לייצוג הרשות מול מוסדות התכנון ובהם הוועדה המחוזית, המועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדות המשנה שלה כמו ות"ל, ולקחש"פ וכיו"ב, משרדי ממשלה ורשויות סטטוטוריות חיצוניות.

בנוסף, המחלקה אחראית על תכנון ארוך טווח, הכנת תכניות מתאר ובניין עיר, מתן מידע התכנוני, קידום תכניות בניין עיר (תב"ע) בהנחיית מהנדס הועדה, ויצירת מלאי תכנוני למועצה בפרישה רב שנתית. זאת, לצד טיפול בתב"עות ביוזמת גורמים אחרים על פי פרקי הזמן הקבועים בחוק, והכנת מסמכי מדיניות הקשורים לתכנון המועצה וחזותה, בתלות בתקציב הזמין לתכנון.

תהליך קבלת היתר בניה - מידע לתושב

למעבר לאתר הוועדה המקומית לחצו כאן