קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.5 מכון כושר

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

7.5

מכון כושר, למעט סייגים מסוימים

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

אסור ב: אזור תעשייה כללית, אזור חקלאי בישוב כפרי קהילתי ואזור מורשת עולמית ושמורת טבע.
 

 

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

 

 

7.7 ג

קרקס

 

 

 

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 

מותר רק באזור תיירות וביישובים באזורים המיועדים למבני ציבור.

7.7 ו

דיסקוטק

דיסקוטק ימוקם אך ורק במבנים סגורים ומקורים.

המרחב להשמעת המוזיקה  כולל כל מערכות  ההגברה

הקולית  יהיה בחלל הפנימי של מבנה העסק בלבד וללא

פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ  הם

חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יתכן ויידרש להגיש ליחדה הסביבתית  חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח ע"י  מדידות ו/או הערכות מקצועיות (במידה ומקור הרעש אינו

קיים בפועל) כי  מקורות הרעש בעסק ובכלל זה  מערכות

הגברה, מיזוג, אוורור וכד' אינן יוצרות חריגה מתקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר התש"ן 1990. הסקר

יבוצע על פי תכנית שתאושר ע"י היחידה הסביבתית.

היחידה הסביבתית  רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת

וכן התקנת אמצעים להפחתת הרעש לרמות הנדרשות

בחוק בהתאם לממצאי הסקר ולפי שיקול דעתה

אסור באזור מגורים ביישוב כפרי קהילתי.

במושבים ובקיבוצים, באזור המיועד למבני משק הנמצאים

מחוץ לאזור המגורים – בכפוף לקבלת אישור שימוש חורג

כדין, ככל שניתן ליתן אישור שכזה.

מותר באזור תיירות.