קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון,  פריט 6.8 א'– ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.אזור

תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

6.8 א

ניהולו

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של

העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו

ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק.

זאת בנוסף וללא קשר למפרידים הקיימים במוצא כל עסק

שבתוך הקניון – במידה ונדרש לכך בתנאי הרישיון שלו).

המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק

בערכי הסף המופיעים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר

  •  

השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל

דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.

העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו

בעסק למשך שלוש שנים ויוצגובפני היחידה הסביבתית

ערד לפי דרישתם.

בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת

החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של

  1.  

בעל העסק ירכוש ויפעיל דחסן קרטון.

קניון חדש שנבנה לאחר פרסום מפרט זה ירכוש ויפעיל

מכבש לפסולת מעורבת שיוצב בחדר אשפה ייעודי מקורה

  1.  

רק באזור מסחר או באזור מסחר מעורב עם בניני ציבור או באזור תיירות בהתאם לתב"ע ספציפית.