תקנון הרשמה לחוגים- שנת תשפ"א:

שנת פעילות החוגים תקבע לאחר הסרת הסגר ואישור חזרה לפעילות חינוכית באופן מלא.

ההרשמה לחוגים מתבצעת בימים אלו ותסתיים עם תחילת החוגים

ההרשמה באתר המועצה: www.ma-tamar.org.il   

התמצאות באתר: תושבים // תרבות וחוגים // חוגים // חוגי ילדים ונוער

ההרשמה באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד

תשלום במזומן ו/או צ'קים יתבצעו במשרדי מחלקת הנוער אצל: פולינה, מזכירת מחלקת נוער: 08-668883

אלה בורד -  מ.מ. רכז חוגי ילדים ונוער: 08-6688824

שעות קבלת קהל: מחלקת נוער ימי שלישי וחמישי בין השעות: 9:00-15:00

תנאי הרשמה וקבלת משתתפים:

תקופת הפעילות הינה בין התאריכים 12/10/20-30/06/21.

השתתפות בחוג מותנית בהרשמה ובמתן פרטי תשלום מראש עבור כל השנה.

משתתף שלא הסדיר את התשלום לשנה כולה לא יוכל להשתתף בחוג כולל  שיעור ניסיון בודד (אנא אל תעמידו את ילדיכם בסיטואציה הלא נעימה בה הם מתבקשים לעזוב את החוג כיוון שלא הוסדר תשלום).

חוגים שונים מחייבים תוספת תשלום על חומרים וציוד או דמי שחקן . לא ניתן להירשם לחוג מבלי לשלם גם את התוספת הנדרשת.

בחוגים שונים ישנם ימי שיא ופעילויות שונות, שבחלקם ייתכנו חיובים נוספים אשר יוצגו בנפרד בהתאם לחוג ולתוכנית השנתית.

עלות הפעילות השנתית נקבעת על פי תחשיב ממוצע שנתי בו נלקח בחשבון חופשות וחגים, ע"פ רשימת החופשות של הרשמית של משרד החינוך.

התשלום החודשי הוא קבוע ואינו תלוי במספר המפגשים בכל חודש נתון.

מפגש שלא יתקיים ביוזמת המדריך ,או המתנ"ס יושלם ע"י מדריך אחר או במועד אחר בתאום מראש.

לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים.

בתהליך ההרשמה לכל החוגים נדרש לצרף מספר אישורים כמו: הצהרת בריאות, אישור צילום ועוד. בלי צירוף כל המסמכים הרלבנטיים בהתאם לתחום החוג לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההרשמה.

לא תינתן אפשרות להירשם לחוגים לשנת תשפ"א במידה וטרם הוסדר חוב של שנה קודמת.

 

תשלום:

התשלום עבור פעילות החוגים יתבצע באמצעות העברה בנקאית (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), כרטיס אשראי, צ'קים (עבור סך כל ההתחייבויות לשנה מראש), במזומן בתשלום מראש. (באתר האינטרנט ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד).

ניתן לבצע תשלום במשרדי מחלקת הנוער במועצה דרך הטלפון או בהגעה למשרדים בימי ושעות הפעילות הנ"ל.

מחיר הפעילות הוא שנתי, ומתומחר על פי חודשי הפעילות לאורך השנה. בכפוף לתוכנית פעילות.

דמי השתתפות לפעילויות השונות, ישולמו עד 10 תשלומים רצופים ושווים (אלא אם צוין אחרת). גובה התשלום לא ישתנה על פי מספר המפגשים באותו החודש.

בפעילויות מסוימות תיתכן גביית רשות נוספת בהודעה מוקדמת, לטובת תחרויות, מופעי סיום וכו'.

לא תכובד התחייבות חלקית, ולא יתקבל תשלום חלקי לחוגים.

משתתף שנרשם באמצע השנה, ישלם תשלום מלא החל מהחודש בו נרשם.

בקשה להקלה בתשלום או בתנאי התשלום ניתן להגיש דרך המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, או בפנייה לרכז החוגים ובחינת המקרה בוועדת חריגים.

בקשה להנחה בחוג ראשון לפי מבחן הכנסה ניתן להגיש אל רכז החוגים ו/או באתר המועצה.

 

ביטול השתתפות:

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל את השתתפותו של כל אדם , מסיבות של משמעת, הפרעה, אי עמידה בתשלומים או דרישה מנומקת של המדריך. במקרה כזה ייגבה התשלום רק על התקופה בה השתתף האדם בחוג.

לא יתאפשר ביטול השתתפות בחוג, אלא בעקבות מחלה או פציעה ובהצגת אישור רפואי רלבנטי ומהימן, ו/או במקרים חריגים באישור רכז החוגים וועדת חריגים.

היעדרות עקב מחלה/ פציעה – יש לדווח מוקדם ככל שניתן לרכז החוגים במחלקת הנוער.

בקשה להחזר כספי מסיבה רפואית, תוגש בכתב, בצירוף אישור רפואי. במידה והבקשה תאושר, יבוצע ההחזר מיום קבלת הבקשה במחלקת הנוער.

ביטול השתתפות בחוג יכנס לתקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב, במייל או בפקס ע"י מחלקת הנוער במועצה.

חודש בו הייתה פעילות ייחשב כחודש מלא.

לא יהיה ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.

מעבר מפעילות לפעילות ייבדק ויאושר ע"י רכז החוגים בלבד.

הנחות בחוגים:

כל הנחה בחוגים תיקבע לפי מודל ההנחות המעודכן של מערך חוגי הילדים והנוער.

מודל ההנחות מחושב לפי בית אב וכל הנחה באם תינתן תחושב לפי כלל החוגים הרשומים לכל משפחה.

אגף החינוך שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את מודל ההנחות. כל שינוי במידה ויהיה יוצג למשתתפי החוגים.

ההנחה תחושב ע"י צוות מערך החוגים ותגולם בפירוט החיובים ללקוח.

כל הנחה באם תינתן תהיה לפי מודל ההנחות המעודכן על החוג הזול מתוך כלל החוגים לכל בית אב.

הנחת חוג ראשון לכל ילד/ה לפי מבחן הכנסה ביחס לשכר הממוצע במשק.

הנחה לחוג שני לכל ילד/ה: 10%

הנחה לחוג שלישי לכל ילד/ה: 5%

לא תינתן כל הנחה לחוג רביעי ואילך לכל ילד/ה.

הנחה לילד/ה שני/ה בחוג ראשון: 5%

הנחה לילד/ה שלישי/ת בחוג ראשון: 10%

הנחה לילד/ה רביעי/ת ואילך בחוג ראשון: 15%

כל הנחה- מהחוגים הזולים ביותר.