להלן תאריכי ישיבות מליאת המועצה המתוכננות לשנת 2019 אשר תתקיימנה בדרך כלל ביום ראשון האחרון בסוף כל חודש.

במידה ויהיו שינויים במועדים המתוכננים,  נעדכן בנפרד.

סדר היום יופץ סמוך למועד הישיבה.

יום בשבוע

תאריך

מס' ישיבה

נושאים לדיון:

יום א'

20/01/2019

מועצה 1

 

יום א'

24/02/2019

מועצה 2

 

יום א'

31/03/2019

מועצה 3

הרמת כוסית לרגל חג הפסח (ערב חג חל ב- 19-26/04/2019)

דיון בדו"ח רבעון 4 לשנת 2018

יום א'

28/04/2019

מועצה 4

דיון שנתי בדו"ח תלונות הציבור.

יום א'

26/05/2019

מועצה 5

דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2019.

אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים.

אישור דוחות כספיים גופי סמך.

יום א'

23/06/2019

מועצה 6

עדכן תקציב מספר 1 לשנת 2019.

שלא מן המניין 1

אישור היטל המיסים 2020.

יום א'

28/07/2019

מועצה 7

 

יום א'

22/09/2019

מועצה 8

דיון ואישור דו"ח הכספי השנתי ובדו"ח המפורט לשנת 2018.

דיון מיוחד בדוחות ביקורת ובהמלצות הועדה לענייניי ביקורת.

**הרמת כוסית לרגל ראש השנה (ערב חג 29/09/2019).

יום א'

27/10/2019

מועצה 9

אישור דו"ח חצי שנתי לשנת 2019.

דו"ח הועדה לאיכות הסביבה.

יום א'

24/11/2019

מועצה 10

אישור תקציב ועדים מקומיים.

דיון בדוח רבעון 3 לשנת 2019.

יום א'

29/12/2019

מועצה 11

 

שלא מן המניין 2

דיוני תקציב לשנת 2019 והצעת תקציב לשנת 2020.

עדכון תקציב מספר 2 שנת 2019.

 

הערה: בחודש אוגוסט לא תתקיים ישיבת מועצה.