רקע כללי:

על הלקוח לפנות למועצה בבקשה לבדוק חיוב חריג ללא הסבר וזאת אם התקיימו התנאים הבאים:

  • במד המים הפרטי בנכס בתקופת החיוב נמדדה צריכה חריגה מאוד כלומר צריכת מים שהיא לפחות 200% או יותר מן הצריכה הממוצעת בנכס (צריכה ממוצעת נמדדת מקבילה אשתקד ובמקרה ואין כזו לפי שתי תקופות חיוב שקדמו לתקופה האמורה).
  • הצרכן פנה למועצה בבקשה לעריכת בירור בשל צריכה חריגה מאוד על גבי טופס זה והצהיר בבקשה כי לא ידוע לו כל סיבה על הצריכה החריגה מאוד.
  • לבקשה צורף אישור חתום על ידי השרברב כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצאות שיבוש מדידת המים בנכס. באישור יצוינו פרטי השרברב ומועד עריכת הבדיקה.
  • הצרכן התחייב לאפשר לנציג של המועצה לבקר בנכס לצורך בירור של החיוב החריג.
  • הצרכן שילם את התעריף לעריכת  בדיקות נוספות (בוררות) והמועצה ערכה את כל הבדיקות הרלוונטיות  ולא מצא  הסבר לצריכה  חריגה.
  • נציג של המועצה ביקר בנכס ולא מצא סימנים לנזילה או כל דבר אחר המעיד על שימוש חריג במים.
  •  לא הוגשה יותר מבקשה אחת בשנתיים האחרונות לבירור החיוב חריג במד המים. בעניין זה יצוין כי צרכן שאינו רשאי להגיש את הבקשה למועצה כיוון שכבר הגיש בקשה כזו בשנתיים האחרונות, רשאי להגיש לרשות המים.
  • בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה יקבל הצרכן את החלטת המנכ"ל המנומקת-היה והבקשה נדחתה, רשאי הצרכן לערער על ההחלטה

להורדת הטופס לחץ כאן

1
פרטי הצרכן והנכס בגינם מוגשת הבקשה:
2
פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:
3
הצהרה והתחייבות

*פרטי הנכס כפי שמופיעים בחשבון התקופתי.

מבקש לערוך בירור של חיוב בעד צריכת המים הפרטית

בשל צריכה חריגה מאוד שנמדדה במד המים המשויך/גינה . 

*צריכה חריגה מאוד היא כמות המים שנמדדה במד המים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה  במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מטרים מעוקבים לחודש במד המים משויך ובמד מים ראשי בנכס-ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס

תקופת החיוב שלגביה מוגשת הבקשה:

בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות בהן מד המים נקרא:

*יש למלא כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי המועצה כמקבל שירותי מים בנכס, הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות שמנה וכיוצא באלה),יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה 

אני מצהיר ומתחייב בזה כי:

1. לא ידועה לי כל סיבה לצריכה חריגה מאוד.

2. * שדה חובה

3. אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה מאוד ככל הנדרש.

*אישור, יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, נועד הבדיקה ופירוט הבדיקות בערך

Browser not supported