וועדת חריגים לסיוע כספי במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים

המועצה מעוניינת לספק סיוע כספי לתושביה אשר הנם בעלי צרכים שאינם מסופקים על ידי רשויות אחרות של המדינה. הפניה לבדיקת זכאות לקבלת סיוע זה נעשית על ידי פנייה ל"וועדת חריגים" אשר באחריות המחלקה לשירותים חברתיים.

המועצה העמידה לטובת סיוע זו תקציב שנתי סכום של 15,000 ₪ לשנת 2019, אשר גובה הסיוע המקסימלי לתושב הינו עד סכום של  2000 ₪.

הקריטריונים לזכאות סיוע לתושב על פי נהל וועדת חריגים ( יש לעמוד בכל הקריטריונים שלהלן במצטבר):

 1. הפונה הוא תושב המועצה הרשום במרשם.
 2. הפונה משתייך לאחד מקהלי היעד הבאים:
 • אזרחים ותיקים.
 • חולים כרוניים.
 • הורים עצמאיים.
 • אנשים עם מוגבלויות.
 • חולים סופניים.
 • נזקקים.
 • הורים לקטין המשתייך לאחד מהקהלים הנ"ל.
 1. סיבת ההפניה לוועדת יכולה להיות אחת מהבאות:
 • קיומם של צרכים שנותרו ללא מענה על ידי משרד הרווחה או כל מוסד ממשלתי אחר.
 • היעדר יכולת לקבל תמיכה קהילתית ו/או משפחתית.
 • קורות אסון או תאונה בלתי צפויים בארץ או בחו"ל.
 • הימצאות בסכנת חיים.
 • הימצאות במשבר כלכלי.

הפניה לוועדת חריגים הינה באמצעות פנייה לעובד/ת סוציאלי/ית במחלקה לשירותים חברתיים. על הפונה למסור טופס בקשה לוועדה, מסמכים ואסמכתאות המעידים על מצבו הכלכלי, הרפואי או המשפחתי על פי הצורך אשר בגינו נדרש הסיוע, הצהרת הפונה כי אינו מקבל סיוע מגוף אחר עבור הצורך בגינו הוגשה הבקשה, ואישורים המעידים על עמידתו של הפונה בקריטריונים המפורטים למעלה.

הוועדה מתכנסת עד פעמיים בשנה בהתאם למספר הפונים המגישים בקשות לסיוע בשני מועדים: בחודש ספטמבר (בוועדה זו יתקבלו פניות הקשורות לצרכים הקשורים לשנת הלימודים) ובחודש יוני של כל שנה. את הפנייה להגשת בקשות לוועדה יש להגיש עד חודש לפני מועד התכנסות הוועדה.

בשנת 2019 ניתן להגיש בקשות  עד 1/8/2019 לוועדה המתכנסת בחודש ספטמבר 2019, ועד תאריך 1/5/2019 ניתן להגיש בקשות לוועדה המתכנסת בחודש יוני 2019.

לפרטים ניתן לפנות למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים עו"ס אושרית מזוז

אושרית מזוז
מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
08-6688899