הוועדה לתכנון ובנייה עוסקת בתהליך הרישוי להוצאת היתר בנייה על פי חוק התכנון והבנייה, ומלווה את התושבים והיזמים משלב בקשת המידע ועד לסיום התהליך.
הוועדה פועלת לשיפור השירות הניתן לתושבים וליזמים באמצעות הנגשת מידע, שיתוף הציבור, שיקוף תהליך הרישוי ליזם באתר האינטרנט של המועצה, משלוח הודעות עדכון בשלבי התהליך השונים, קיום כנסי הסברה ועדכונים.

תחומי אחריות

 • מתן מידע תכנוני כללי ומידע פרטני לצורך הפקת היתרים.
 • ליווי תהליך הרישוי על פי השלבים הקבועים בחוק עד לסיומו.
 • מענה לפניות תושבים ומתן מידע בנושאי תהליכי הרישוי.
 • הנפקת תעודת גמר לטובת אישור אכלוס של בנייה חדשה.
 • קיום כנס מידע והסברה על תהליכי רישוי ועדכונים בתחום פעמיים בשנה (בנוכחות מהנדס המועצה).
 • שליחת הודעות עדכון לתושבים וליזמים ביחס להתקדמות הליך הרישוי שלהם תתבצע באמצעות מסרונים באופן שוטף.
 • ביקור הוועדה ביישובים אחת לרבעון בכל יישוב (מותנה ברישום מראש של שני תושבים לפחות).
 • מענה ראשוני לפניות במייל בתוך שני ימי עבודה.
 • עלון הנחיות לתושב על אופן הגשת בקשות להיתר ולמידע חולק לתושבים ומפורסם באתר הוועדה לתכנון ובנייה .

ההתחיבות שלנו !

 • הפקת תיק מידע תכנוני בתוך 30 ימי עבודה מיום תשלום האגרה.
 • מסירת תיק מידע להיתר בנייה בתוך 30 ימי עבודה מיום תשלום אגרה ופתיחת הבקשה באתר מִנהל תכנון
 • כתובת האתר: / www.gov.il/he/departments.)topics/available_licensing
 • בדיקת תנאי סף לבקשת היתר בתוך 10 ימי עבודה.
 • ביצוע בדיקה מרחבית, לרבות דיון בוועדה והחלטה בתוך 45 ימי עבודה )בתנאי שעורכי הבקשות עומדים בכל דרישות הוועדה בשלבים השונים. יש להגיש בקשה מקדימה למידע להיתר( .
 • ביצוע שלב בקרת תכן בתוך 30 ימי עבודה.
 • הפקת היתר חתום על ידי כל הגורמים הרלבנטיים בתוך 3 ימי עבודה.