קבוצה 4 – מזון,  4.1 ביצים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.1 ב

ביצים-עיבודן

-פעילות העסק, לרבות ייצור פריקה טעינה ואחסון, העשויה לגרום לזיהום קרקע תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים ושלמים המנוקזים למערך הביוב הציבורי (דרך מתקן טיפול במידה ויידרש) או למיכל אטום וסגור (במידה ולא קיימת מערכת ביוב ציבורית) באופן שימנע גלישתם אל מחוץ לתחומי העסק.

-תבוצע הפרדה בין שפכים תעשייתיים לשפכים סניטרים

ונגר עילי נקי.

-שפכים סניטריים ינותבו ישירות למערכת הביוב הציבורית.

-נגר עילי נקי לרבות מגגות ומרזבים  בעסק ינותב למערכת

הניקוז הציבורית .

-שפכים תעשייתיים במידה ולא יעמדו בערכי הסף  לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , ינותבו טרם הזרמתם לביוב הציבורי למתקן קדם טיפול . העסק יחזיק נוהל תחזוקת המתקן ויבצע תחזוקה לפי נוהל זה באופן בו תישמר תקינות המתקן. העסק ישמור קבלות בדבר תחזוקה שוטפת של המתקן למשך 3 שנים לפחות ויציגן בפני המועצה/יחידה סביבתית על פי דרישתם.  ביציאה ממתקן קדם טיפול יהיה מיכל דיגום שקיבולתו ככמות ספיקת הקולחים במשך שעתיים או 10 מ"ק הקטן ביניהם.

 

מותר באזור תעשיה כללית

ובאזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי בכפוף לאישור תכנית מפורטת.

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

 

 

במידה ותיווצר בוצה במתקן קדם טיפול היא תפונה לאתר

מאושר על פי כל דין.

במצב בו לא קיימת מערכת ביוב ציבורית  יפונו השפכים

התעשייתיים /הסניטריים דרך מיכלי איסוף , ייעודיים לכל

זרם בנפרד, סגורים ואטומים לחלחול, לאתר מאושר על פי

כל דין. קבלות על פינוי ישמרו בעסק למשך שלוש שנים

ויוצגו בפני המועצה/היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  על

פי דרישתם. -מיכלי איסוף תת קרקעיים בעסק יהיו מצוידים במערכות בקרה ואמצעים למניעת גלישת שפכים לסביבה.-מיכלים וכלי אצירה המכילים חומר מזהם לרבות חומרים מסוכנים נוזליים יוצבו במאצרה אטומה בעלת

קיבולת של לפחות 110% מנפח המיכל הגדול המאוחסן בו.

פתח הניקוז של המאצרה יהיה סגור. פתח מילוי המיכלים

ימוקם בתוך המאצרה. המאצרות יהיו נקיות , ריקות

ותקינות.-אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות

מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.

-על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  יתקין בעל העסק מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר . תכנית המערכת תובא לאישור היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן .

-חומרים מסוכנים בעסק ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר או"ם וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

 

 

להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.

-בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאיו (בהתייחס לחומרי חיטוי).

-בעסק יהיה נוהל חירום  הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדים וגופי חירום

-במידה והעסק מחזיק  חומרים מסוכנים יחזיק בחומרי ספיגה לאירוע שפך. אשר יפונו לאחר שימוש לאתר מאושר

על פי כל דין.

תמלחות  יטופלו על פי האמור תקנות המים (מניעת זיהום

מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח 1981.

 

 

 

קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

 

פריט

תיאור העסק

טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.2 א

בית קפה, מסעדה

לרבות הגשת

משקאות משכרים

לצריכה במקום
 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת

השפכים של העסק לשוחת הביוב

העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.

המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב-

כלליי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים

לצנרת הביוב. השומנים המפונים

מהמפריד יפונו לאתר מאושר

על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל

דין. העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו

למועצה, יישמרו בעסק למשך שלוש

שנים ויוצגו בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתם. בעל העסק יתקין

נקודת דיגום, שתמוקם לפני

נקודת החיבור של מפריד השומן אל

צינור הביוב הראשי של העסק.

בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה

העסק או בחזיתות מבנה העסק, באופן שגורם

מטרד וללא היתר. הרמקולים בתוך מבנה העסק

יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק  בלבד.

במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח

הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי

מפריד השומן.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך

העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על

ידי היחידה לאיכות הסביבה. אישורי

פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק

למשך שנתיים.

עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה

ובישול, למעט עסק

שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין

ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום

אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט

טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי

אוכל ". תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית  טרם התקנתה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6  ווטרינריה.

 

 

אין הגבלה, למעט

איסור הקמה

באזור חקלאי

ביישוב כפרי

קהילתי.

4.2 ב

מזנון, בית אוכל אחר לרבות

הגשת משקאות משכרים

לצריכה במקום

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי. המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  . המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת

הביוב. השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.  העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי על פי דרישתם. בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני

נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק. זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן. שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור

שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי על פי דרישתם.  עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה

ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי/המועצה, יתקין ויפעיל מערכת

לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל כנוסחו מעת לעת תכנית המערכת תובא לאישור היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  טרם התקנתה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.

 

אין הגבלה, למעט איסור הקמה באזור חקלאי

ביישוב כפרי קהילתי.

מותר גם במנחת בר יהודה ובהיכל התרבות של

הטבע.

4.2 ג

הכנת מזון

למכירתו לצריכה

מחוץ

למקום הכנתו,

לרבות משלוח

מזון

ולמעט הסעדה

כמשמעותה

בסעיף 4.6 ה.

 

בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי

היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.

המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב

בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר

גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.

השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן

מאושר לפי כל דין. העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה סביבתית  על פי דרישתם.

בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני  נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק. שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי על פי דרישתם. עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי/המועצה,יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל "כנוסחו מעת לעת ( לצרף קישור).תכנית המערכת תובא לאישור היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  טרם התקנתה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר,  יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.

אין הגבלה, למעט

איסור הקמה

באזור חקלאי

ביישוב כפרי

קהילתי.

 

קבוצה 4 – מזון,  4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

גלם - ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן

החי ביכולת ייצור של 5 טון ליום

ומעלה; ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן

הצומח ביכולת ייצור של 50 טון ליום

ומעלה

 

 

מותר רק באזור תעשיה כללי

 

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –אחסונו

כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה  יתבצעו בשטח העסק בלבד .

אחסון בסילוסים (למשל קמח) יכלול מערך לטיפול בפליטות לאוויר אשר יאושר ע"י היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי .

בעסק יהיה נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות אלו בהתאם להנחיות היצרן.

בעל העסק יתחזק מערכות אלו בהתאם לנוהל, באופן שישמור על תקינותן. מסננים שיצאו משימוש יסולקו לאתר מאושר על פי כל דין.

פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ופעולות ההדברה יבוצעו ע"י בעל העסק,  הן תבוצענה בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור. העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק שלוש שנים.

 

 

מותר רק באזור תעשיה כללי

ובאזור תעשיה לא מזהמת

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

 

 

ויוצגו בפני המועצה/יחידה סביבתית בהתאם לדרישתם.

אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.

 

 

4.6 ה'

הסעדה (קייטרינג)

-בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהמועצה/היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו ע"י מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק, או טכנולוגיה אחרת שתאושר ע"י היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי. המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב. השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו  בפני המועצה/היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי על פי דרישתם. בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק. זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי,

בקטע שאחרי מפריד השומן. שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.

 

 

 

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

 

 

אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו

בפני המועצה ו/או היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

לפי דרישתם. עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה/היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל "

כנוסחו מעת לעת. תכנית המערכת תובא לאישור היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  טרם התקנתה. בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" –סעיף 6 – ווטרינריה.

 

 

קבוצה 4 – מזון,  4.7 מזון לרבות משקאות-מכירתו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

4.7 א

קיוסק

 

 

מותר בכל האזורים למעט אזור

תעשייה כללי ואזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי

 

 

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.