קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.1-בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

  1.  

בית מרקחת

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת

חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן

לאתר מאושר על פי חוק.

יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי

הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים

ולהציגם על פי דרישה.

מותר רק באזור מסחר או אזור תיירות

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.2- תמרוקים

 

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

1.2 א

תמרוקים - ייצורם

תמלחות שמקורן מים המלח או מי שטיפת מיקסרים של בוץ יושבו לתהליך או יוטלו לים המלח על פי היתר הזרמה לים של המשרד להגנת הסביבה. בוצה מלוחה מייצור בוץ ים המלח  תושב ליצור או תפונה ליעד פינוי מורשה לקליטתה שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

במידה ובעסק קיימת עמדה לתדלוק מלגזות יש להגיש בקשה לרישיון עסק על פי פריט 2.2 א בצו רישוי עסקים, בנוסף על הרישיון לפריט עיסוק 1.2 ב'.
 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.3- תכשירים כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי

 

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

1.3 ב

תכשירים וציוד רפואי - אחסונם שלא

לצורך מכירה קמעונית במקום
 

האחסון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד ובאופן שתימנע יצירת מטרדי ריח.

-פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים לבור עיוור ובאופן שאינו מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך 3 שנים ויוצגו בפני המועצה והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .
 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור

תעשייה לא מזהמת. 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

אם רכיבי הציוד כוללים מקורות קרינה בעל העסק

יחזיק היתר קרינה בר תוקף של המשרד להגנת

הסביבה בהתאם לתקנות הרוקחים.

-במידה ובעסק נמצאים חומרי חיטוי או חומרים

מסוכנים אחרים:

החומרים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי

הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

-החומרים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור

תעשייה לא מזהמת.

 

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

 

 

מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעסק יהיה נוהל חירום  הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדים וגופי חירום והצלה. העסק  יחזיק בחומרי ספיגה לאירוע שפך, אשר יפונו לאחר שימוש לאתר מאושר על פי כל דין.

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים, במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.5- מעבדות לא רפואיות

 

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

 

 

 

 

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

1.5 ג

מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין

או מי שופכין

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש

בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים. במידה

והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים

יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול

הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים

ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום

וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה

עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.

בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט

בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת

מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר

שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים

כימיים פגי תוקף

חומרים מסוכניםויפנה אותם לאתר מורשה על פי

  •  

פסולת חומרים מסוכנים),

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס במעבדה

יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה. במעבדה

יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים

באירוע חומרים מסוכנים. רצפת מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר על פי כל דין.

 

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור

תעשייה לא מזהמת.

 

 

 

דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.7- מעבדת שיניים

 

 

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.

זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4, אזור תעשייה לפי תכנית תשתית לאומית 35 על שינוייה..

אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים. 

אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.

אזור חקלאי ביישוב כפרי קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ושייך קניינית ליישוב.

מגורים ביישוב כפרי קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' גודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.

אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.

אזור מורשת  עולמית ושמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת לאומית על ידי אונ"סקו ואזור שהוכרז כשמורת טבע על ידי רשות שמורות הטבע.

בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תוכניות מתאר ארציות ו/או

מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי

העסק הרלוונטי.

 

 

 

 

  •  

תאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה

1.7

מעבדת שיניים

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .

כל פסולת המכילה כספית תפונה על פי כל דין.  בעל

העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של פסולת

המכילה כספית מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך

3 שנים ויציגם בפני המועצה והיחידה לאיכות

הסביבה נגב מזרחי ערד על פי דרישתם .

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.