להורדת הטופס לחץ כאן

 

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

לדירת מגורים לשנת הכספים 2019

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993( להלן: "התקנות")

1
פרטי המבקש (המחזיק בדירה)
2
מצב כלכלי
3
הצהרה

פרטי המבקש 

המין * שדה חובה
המצב האישי * שדה חובה

המען

האם בבעלותך דירה מגורים נוספת

1.מצב כלכלי * שדה חובה

נא בחר בשדה המתאים לפי בחירתך * שדה חובה

**בטבלה יש להזין בשורות הראשונות את פרטי המבקש/ת ובן/בת הזוג

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2018 ,לפי הבחירה שצוינה בדרישה של סעיף 1. * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ממוצעת (ברוטו)

**מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל - יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה).

מקורות הכנסה נוספים
  מקור +סכום
1
2

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

3

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

4

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

5

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

6

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

7

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

8

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

9

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

10

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

11

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

12

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

13
14
15
סה"כ

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש (אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר כי אני: * שדה חובה
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
Browser not supported