להורדת הטופס לחץ כאן

 

מועצה אזורית תמר

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

לדירת מגורים לשנת הכספים 2019 למחזיק שהוא "נזקק"

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג-1993( להלן: "התקנות")

1
פרטי המבקש (המחזיק בדירה)
2
מצב כלכלי
3
הצהרה

פרטי המבקש 

המין * שדה חובה
המצב האישי * שדה חובה

המען

האם בבעלותך דירה מגורים נוספת * שדה חובה
בעלות על רכב * שדה חובה
דגםשנת ייצורמספר רכב

1.מצב כלכלי * שדה חובה

נא בחר בשדה המתאים לפי בחירתך * שדה חובה

**בטבלה יש להזין בשורות הראשונות את פרטי המבקש/ת ובן/בת הזוג

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2018 ,לפי הבחירה שצוינה בדרישה של סעיף 1. * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ממוצעת (ברוטו)

**מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל - יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2018 (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה).

מקורות הכנסה נוספים
  מקור +סכום
1
2

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

3

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

4

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

5

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

6

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

7

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

8

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

9

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

10

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

11

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

12

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש(אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

13
14
15
סה"כ

* אם השכרת את דירת המגורים שברשותך ושכרת דירה מגורים אחרת יש לציין ההפרש (אם יש הפרש) בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
Browser not supported