תושבים יקרים, 

בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, תושבים שמרכז חייהם בישובים מוטבים זכאים להנחה במס בשיעור של 7%-20%.

כדי לממש את ההנחה, נדרש למלא ב"קשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב" ולצרף מסמכים מאמתים כדלהלן:

1. טופס בקשה לאישור תושב 

2. טופס בקשה לאישור תושבות 

3. טופס הצהרת מזכירות היישוב

4. במידה ומדובר בבן משפחה מעל גיל 18 המתגורר אצל הוריו יש למלא גם טופס הצהרת הורים 

יש לצרף צילום ת.ז + ספח ולהעביר  לאישור מזכירות היישוב ומשם יועוברו במרוכז לרשות המקומית.

למידע נוסף ניתן להתקשר למשרד מזכיר המועצה 

סיגלית שקד
עוזרת המזכיר והממונה על חוק חופש המידע
08-6688823