רקע כללי :

 • כל נפש זכאית ל-7 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך(א').כל כמות שנצרכה מעל הכמות הנ"ל תחויב בתעריף הגבוה (ב').
 • תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, התעריפים מפורסמים באתר רשות המים http://www.water.gov.il
 • יש לעדכן את המחלקת השירות בכל שינוי בדבר מספר הנפשות ביחידת הדיור או בכל שינוי בכתובת המגורים (מעבר דירה) .
 • יש לשים לב ולבדוק כי מספר הנפשות כפי שמופיעה בשובר לתשלום תואם למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור בפועל.
 • לידיעתך-בנכס בו מתגוררים עד שתי נפשות,תינתן הקצבה זהה וקבועה של 41 מ"ק לחודשיים בתעריף הנמוך (א').

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • במידה וע"פ נתוני מערכת המועצה, לא נרשמה צריכה בנכס בתקופה מסוימת, לאחר הגשת טופס בקשה זה, יינתן אישור בגין אי שימוש/ צריכה.
 • במידה וע"פ נתוני מערכת המועצה, נרשמה הערכת צריכה מחשש למד עצור בתקופה בגינה הנך מצהיר על אי צריכה בנכס, יש לצרף אסמכתא בגין אי שימוש/צריכה בנכס:
  - אישור היעדר צריכה מחברת חשמל/מסמך בגין צריכות חשמל
  - הסכם שכירות/מכירה או כל מסמך אחר
 • בהתאם לאישור שיוצג ובמידה ונדרש, יבוצע תיקון צריכה בגין ההערכה שניתנה ויינתן אישור בגין אי שימוש/צריכה.

** לצורך מילוי הפרטים ניתן להיעזר בחשבון המים התקופתי.

פרטי הבקשה

אבקש לקבל מסמך אישור בגין אי צריכה/שימוש במים בנכס בתקופה שצוינה לעיל. * שדה חובה

Browser not supported