נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה לשנת 2019

מכרזי המועצה לשנת 2019

מס המכרז

שם המכרז

מסמכי המכרז

תאריך פרסום

סיור מציעים

מועד אחרון להגשת שאלות:

מועד אחרון להגשה

מסמכי הבהרה    

 1/19מכרז פומבי מס' 1/19 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכות מידע עירוניות 02/01/19 ללא
 31/01/19
בשעה:16:00 
 
 24/02/19 בשעה:12:00
 2/19 מכרז פומבי מס' 2/19 למתן שירותי ליווי מקצועי של כתיבת תוכניות עבודה ובקרת ביצוען למוא"ז תמר04/01/19 ללא13/01/19 בשעה:16:0003/02/19 בשעה:12:00 הבהרה 1 
 3/19מכרז פומבי מספר 3/19 למתן שירותי אספקת ותחזוקת מערכת תפעולית לניהול המועצה לרבות מתן שירותי תשתיות וחומרה ולמתן שירותים נלווים עבור מוא"ז תמר 04/01/19 ללא14/01/19 בשעה:16:00
 03/02/19
בשעה:12:00