נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה לשנת 2018

מכרזי המועצה לשנת 2018


  

מס המכרז

שם המכרז

מסמכי המכרז

תאריך פרסום

סיור מציעים

מועד אחרון להגשת שאלות:

מועד אחרון להגשה

מסמכי הבהרה

10/18

מכרז פומבי למתן שירותי ממונה על הבטיחות וייעוץ בנושאי בטיחות ומפגעים בשטחי ומבני ציבור במועצה האזורית תמר

30/03/18

פרוטוקול סיור מיום:

17/04/18

26/04/18

בשעה 16:00

13/05/18 עד השעה 12:00

מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

11/18

מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ ופיקוח על הגינון ומערכות ההשקיה בתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר

30/03/18

פרוטוקול סיור מיום 16/04/18

26/04/18

בשעה 16:00

13/05/18 עד השעה 12:00

מסמך הבהרות 1

נספח ב' להסכם - מפרט הבטיחות

מסמך 7 - מפה של אזור ים המלח

12/18

מכרז פומבי לאספקה ולתחזוקת מערכת מידע גיאוגרפי במועצה האזורית תמר

15/04/18

ללא

23/04/18 בשעה 16:00

13/05/1

עד השעה 12:008

מסמך הבהרות 1

מסמך הבהרות 2

מסמך הבהרות 3

13/18

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ תקשורת למועצה האזורי תמר

18/04/18

ללא

25/04/18 בשעה 16:00

13/05/10 בשעה 12:00

מסמך הבהרות1

מסמך הבהרות 2

14/18

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ליחידה לפיתוח כלכלי התיישבותי במועצה האזורית תמר

17/05/18

ללא

24/05/18 בשעה 16:00

17/06/18 בשעה 12:00

 

15/18

* מכרז לייצור אספקה והתקנה של אלמנטי נגרות בביה"ס התיכון עין גדי


*
תוכניות

17/05/18

ללא

24/05/18 בשעה 16:00

03/06/18 בשעה 12:00

מסמך

הבהרות 1

16/18

מכרז פומבי למתן שירותי הפקת עיתון המועצה "עלי תמר"

23/05/18

ללא

04/06/18 בשעה 16:00

24/06/18

בשעה 12:00

 
 17/18מכרז פומבי למתן שירותי גניזה במוא"ז תמר 18/06/18 ללא 26/06/18 בשעה:16:00 17/17/18 בשעה 12:00