נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חוקי עזר

חוקי עזר

מס.
כותרת
הורדה
1.
רשימת תעריפי חוקי העזר במועצה - החל מיום 01/01/2017
2.
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים התשע"ז 2017
3.
אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים
4.
חוק עזר לרשות הניקוז תמר- שמירה על רשת ניקוז, תשמ"ה-1985
5.
חוק עזר לתמר - אגרת תעודת אישור, תשל"ו-1975
6.
חוק עזר לתמר - בטיחות הביקורים במצדה, תש"ך 1960
7.
חוק עזר לתמר - הוצאת אשפה, תש"ם-1980
8.
חוק עזר לתמר - שירותי שמירה התשע"ח 2017
9.
חוק עזר לתמר- העמדת רכב וחנייתו, תשס"ח-2008
10.
חוק עזר לתמר- הצמדה למדד, תשמ"א-1981
11.
חוק עזר לתמר - פיקוח על כלבים, קופים וחתולים, תשנ"א-1991
12.
חוק עזר לתמר - רחצה על שפת הים, תשנ"א-199
13.
חוק עזר לתמר - שילוט, תשס"ט-2009
14.
חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי