נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חוקי עזר

חוקי עזר

מס.
כותרת
הורדה
1.
חוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו) תשס"ח 2008
2.
עדכון תעריפי הגביה עפ"י חוקי העזר במועצה 1.1.2018
3.
חוק עזר הריסת מבנים מסוכנים התשע"ז 2017
4.
אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים
5.
חוק עזר לרשות הניקוז תמר- שמירה על רשת ניקוז, תשמ"ה-1985
6.
חוק עזר לתמר - אגרת תעודת אישור, תשל"ו-1975
7.
חוק עזר לתמר - בטיחות הביקורים במצדה, תש"ך 1960
8.
חוק עזר לתמר - הוצאת אשפה, תש"ם-1980
9.
חוק עזר לתמר - שירותי שמירה התשע"ח 2017
10.
חוק עזר לתמר- העמדת רכב וחנייתו, תשס"ח-2008
11.
חוק עזר לתמר- הצמדה למדד, תשמ"א-1981
12.
חוק עזר לתמר - פיקוח על כלבים, קופים וחתולים, תשנ"א-1991
13.
חוק עזר לתמר - רחצה על שפת הים, תשנ"א-199
14.
חוק עזר לתמר - שילוט, תשס"ט-2009
15.
חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי